Wykonawstwo robót budowlanych

Remont mieszkania czy domu to nie jest mały wydatek, zwłaszcza gdy robimy remont generalny. Dlatego też najlepiej wybrać odpowiednią firmę, dla której tego typu roboty budowlane nie będą stanowiły żadnego problemu. Ale, co zrobić w przypadku, gdy ekipa nie dała sobie rady z wypełnieniem zadania, jakie na nią nałożyliśmy?

Umowa na przeprowadzenie robót

Po pierwsze przed przystąpieniem do prac warto zawrzeć z firmą budowlaną odpowiednią umowę, w której zostaną opisane konkretne roboty budowlane, jakie ma ona wykonać. Taka umowa to dla nas zabezpieczenie w wypadku ewentualnych roszczeń. Najczęściej jest to umowa zlecenie lub umowa o wykonanie robót budowlanych. Umowa powinna mieć dane obu stron, umożliwiające identyfikację i komunikowanie się, a więc oprócz nazwy i NIP-u wykonawcy również adres firmy, na który można wysłać korespondencję. Ważne jest określenie zakresu prac, terminów wykonania i wysokości wynagrodzenia. Natomiast wszystkie nowe ustalenia powinny przybrać formę aneksu do umowy.

Co robić w przypadku opóźnienia?

RB PoziomUmowę mamy, a jednak usługodawca spóźnia się, roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie i przedłużają się w nieskończoność. W takim wypadku mamy prawo odstąpić od umowy i zlecić wykonanie prac innemu podmiotowi. Wtedy całkowite koszty dokończenia poniesie ten usługodawca, który nie był w stanie wykonać dzieła stosownie do zawartej umowy. Jednak pamiętajmy, że w takim wypadku wszystko musi być udokumentowane pisemnie listami poleconymi z ponagleniami. Podobnie jest, gdy w trakcie prac stwierdzimy usterki – wykonawca powinien je usunąć na własny koszt w ustalonym przez nas terminie, ale zawsze realnym. Możemy też wykonawcy obniżyć wypłatę. Jeśli wykonawca naszego żądania nie zrealizuje, przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy. Natomiast, gdy wady stwierdzimy już po wykonanych pracach, pamiętajmy, że żądanie ich usunięcia mamy prawo wystosować w ciągu dwóch lat od wykonania remontu, a do miesiąca po stwierdzeniu usterek powinniśmy o tym fakcie powiadomić wykonawcę.

Dobra umowa zapewni nam spokój i zazwyczaj pewność i solidność wykonania. Ponadto, gdy spełnimy wszelkie obowiązki, a wykonawca nie wywiąże się z podjętych prac i będzie unikał polubownego rozwiązania problemu, zawsze ostatecznym rozwiązaniem pozostaje droga sądowa.

Related Posts